Medezeggenschapsraad

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen in de MR meedenken over het beleid van de school. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over schoolbeleid, zoals over de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, de vaststelling van de onderwijstijd en de vaststelling van de schoolgids. Naast het adviesrecht heeft een MR ook instemmingsrecht. Dat betekent dat een school een maatregel pas kan invoeren als de MR ermee ingestemd heeft. Alle rechten en bevoegdheden staan in de wet BWBR0020685/2015-08-01 medezeggenschap op scholen (WMS). Ouders, leerlingen en personeel hebben voor een deel dezelfde rechten, maar er zijn ook zaken waarover alleen de personeelsgeleding beslist.
Het is niet de bedoeling dat een MR problemen van individuele leerlingen of leerkrachten bespreekt. Daarvoor wendt u zich tot de mentor, de docent, of de schoolleiding.

Samenstelling:  

Oudergeleding
Chantal Lismonde
Chica Goudmijn (voorzitter)

Leerlinggeleding
Lotte de Boer
Jolina Smit

Personeelsgeleding
Dorine Ankersmit
Arjen Dedert
Juul Verhoeven
Herman van der Roest (secretaris)

Contact met de MR.
Heeft u een vraag? Wilt u dat de MR praat over een bepaald onderwerp, indien dit past binnen het mandaat van de MR? Mail onze secretaris! H.vanderRoest@Montessori-aerdenhout.nl
Vergaderjaar 2019/2020
De MR vergadert op school in de medewerkerskamer. De ouders beginnen om 19.00, vanaf 19.30 is de hele MR aanwezig en vanaf 20.00 is de directeur aanwezig voor overleg.
Vergaderingen zijn openbaar tenzij de MR anders besloten heeft. We vergaderen dit schooljaar nog op:

Maandag        14 september 2020

Maandag        07 december 2020

Donderdag     04 februari 2021

Maandag        22 maart 2021

Maandag        21 juni 2021

 

Agenda en notulen
De notulen van alle vergaderingen liggen ter inzage bij de administratie in een apart mapje. Digitaal op aanvraag bij de secretaris H.vanderRoest@Montessori-aerdenhout.nl

Praktisch probleem? Neem contact op met de klankbord oudergroep.
In de klankbord oudergroep van het MCA praten ouders direct met de directeur en een teamleider. Ze praten samen over wat er goed gaat en wat beter kan op school.
Wilt u in contact komen met de klankbord oudergroep, mail dan naar: info@montessori-aerdenhout.nl