Examen

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) heeft een eigen wijze van examinering. De examenonderdelen zijn:

  • Het schoolexamen (SE) verdeeld over de leerjaren drie en vier.
  • Het Centraal examen (CE) bestaande uit:
    • CSE = Centraal Schriftelijk Examen (alle vakken)
    • CPE = Centraal Praktisch Examen (Tekenen)

Voor een goed verloop is het nodig dat iedereen op de hoogte is van deze wijze van examineren.

De functie van deze ‘Examenwijzer’ en ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ is een ieder die noodzakelijke informatie te verstrekken. Kortom een handleiding voor alle leerlingen die bij het examen zijn betrokken.

In dit boekwerkje zijn alle regels en bestaande afspraken inzake het examen bij elkaar gebracht. Ook de door de school gemaakte eigen keuzes ter in- en aanvulling van de door het ministerie vastgestelde regelgeving zijn opgenomen (schoolexamen en PTA).

Leerjaar 3 (2021 – 2022) en leerjaar 4 (2022 – 2023)

Leerjaar 4 (2021 – 2022)

Examenreglement leerjaar 3 en 4 (2021-2022)

Aanpassing PTA’s 2021-2022 i.v.m. COVID-19