Examen

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) heeft een eigen wijze van examinering. De examenonderdelen zijn:

  • Het schoolexamen (SE) verdeeld over de leerjaren drie en vier.
  • Het Centraal examen (CE) bestaande uit:
    • CSE = Centraal Schriftelijk Examen (alle vakken)
    • CPE = Centraal Praktisch Examen (Tekenen)

Voor een goed verloop is het nodig dat iedereen op de hoogte is van deze wijze van examineren.

De functie van deze ‘Examenwijzer’ en ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ is een ieder die noodzakelijke informatie te verstrekken. Kortom een handleiding voor alle leerlingen die bij het examen zijn betrokken.

In dit boekwerkje zijn alle regels en bestaande afspraken inzake het examen bij elkaar gebracht. Ook de door de school gemaakte eigen keuzes ter in- en aanvulling van de door het ministerie vastgestelde regelgeving zijn opgenomen (schoolexamen en PTA).

Documenten:

Vanwege wisseling van docenten en nieuwe edities van leermiddelen hebben wij wijzigingen moeten doorvoeren in het PTA leerjaar 4 voor de vakken:

  • Aardrijkskunde
  • Maatschappijleer
  • Natuurkunde
  • Tekenen

Wij hebben dit gemeld bij de Inspectie van het Onderwijs en hebben toestemming gekregen om voor de betreffende vakken het PTA aan te passen.

Hieronder vindt u de nieuwe PTA’s voor de betreffende vakken:

Algemeen (voor leerjaar 3 en 4)

Leerjaar 3 (2019 – 2020) en Leerjaar 4 (2020 – 2021)

Leerjaar 4 (2019 – 2020)

In verband met het Coronavirus en de sluitingsperiode van scholen is er een erratum van het PTA gemaakt, waarover de ouders reeds geïnformeerd zijn. De uitwerking van de wijzigingen vindt u hier:
(22 april 2020)