Schoolboeken & ICT

Schoolboeken:
Als resultaat van het overheidsbeleid om te komen tot “gratis schoolboeken” hanteren wij de volgende procedure.

Procedure:
Wij hebben er als school voor gekozen om het systeem van een intern boekenfonds te continueren. Dit houdt in dat op de eerste dag na de zomervakantie het complete pakket voor de leerling klaar ligt en uitgedeeld wordt. De leerboeken worden in bruikleen gegeven en aan het einde van het schooljaar weer ingeleverd.
De school loopt een financieel risico wanneer aan het einde van het schooljaar er boeken ontbreken dan wel zodanig beschadigd zijn dat deze het volgende schooljaar niet opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarom dient u voor aanvang van het schooljaar een borg van € 100,– te voldoen. Deze borg blijft staan tot op het moment dat de leerling de school verlaat.
Elk jaar wordt opnieuw bepaald of het complete pakket op de juiste wijze is ingeleverd.

De kosten van ontbrekende / beschadigde boeken worden van de borg afgetrokken. In deze situatie dient u voor aanvang van het nieuwe schooljaar het borgbedrag tot € 100,– aan te vullen anders is verdere deelname aan het boekenfonds niet mogelijk.

Gedurende het schooljaar kan het voorkomen dat leerlingen een boek of werkboek kwijtraken. Het boekenfonds kan dan tegen 100% vervangingswaarde een nieuw exemplaar verstrekken. Het borgbedrag is een onderdeel van de schoolnota.

ICT
Sinds 2019 werken al onze leerlingen met een laptop. Ook aankomend schooljaar is het de bedoeling dat alle nieuwe leerlingen met een eigen laptop gaan werken.

Na de aanmeldings- en toelatingsperiode ontvangt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Met deze brief geven wij de eerste informatie, waardoor u een idee krijgt waarom wij met laptops werken.

De reden dat de leerlingen met een eigen laptop werken is dat steeds meer lesstof wordt aangeboden via een ELO (Elektronische Leer Omgeving). Zo’n ELO is een programma waarin lesmateriaal wordt geplaatst dat via internet te raadplegen is en waarin leerlingen en docenten verschillende lesgebonden activiteiten kunnen uitvoeren. Met het voornemen om alle leerlingen met een eigen laptop te laten werken, willen we ons onderwijs didactisch nog sterker maken. Bovendien bereiden we de leerlingen hiermee beter voor op het vervolgonderwijs. In het MBO, het HBO en het universitaire onderwijs is werken met ELO’s namelijk al heel vanzelfsprekend.

Waarom werken we met laptops?
Door technologische vernieuwing is de leerstijl van leerlingen aan het veranderen. Door met een laptop te werken denken we bij deze veranderende leerstijl aan te sluiten. Het werken met de gangbare schoolboeken wordt sterk verrijkt door het aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen de leerlingen meer motiveren en het leerrendement verhogen. Een onlangs verschenen rapport van Kennisnet (ICTopschool) geeft aan dat het gebruik van een laptop een kwaliteitsimpuls kan geven aan het Nederlandse onderwijs. Een volgende reden om met laptops te werken is dat het daarmee beter mogelijk is om aan te sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. Er kan maatwerk geleverd worden door naast een basisleer route ook hulpopgaven en verdiepende lesstof aan te bieden.

Aandachtspunten
De leerlingen zullen zeker niet de hele dag achter de computer zitten. Onderzoek geeft aan dat het leerrendement terugloopt als leerlingen meer dan 30% van de schooltijd achter een computer zitten te werken. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met laptops en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om ongewenst gedrag met behulp van de laptop te voorkomen. Ook u speelt hierin een grote rol.

We maken gebruik van een externe partij, The Rent Company (easy4u notebook abonnement) die de laptops op huurbasis (inclusief garantie, reparaties, verzekering, beschermhoes etc.) beschikbaar stelt. U moet rekening houden met een maandbedrag van € 15,00 voor een periode van 48 maanden (4 leerjaren).

Wij vinden het belangrijk dat hiervan op de hoogte bent.

Uiteraard kunt u ook zelf een laptop aanschaffen. Zie hiervoor ‘eisen eigen laptop’.